نمونه کارها

گروه هنری رادیکال در سال ۱۳۹۶ در تهران پایه گذاری شد
تا بازتابی از نمود حرفه‌ای و دامنه خدماتی باشد که به مشتریان خود ارائه می‌کند.